Kontakt

MUSCARI CAPITAL SP. Z O.O.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

Muscari Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438089

NIP 7010358126
REGON: 146365607

Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN 
(w całości opłacony)