KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muscari Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-107) przy ul. Próżnej 9.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: wsparcie@muscaricapital.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

W przypadku korzystania z produktów/usług będących w ofercie Ipopema Securities S.A., dla której Muscari Capital sp. z o.o. pełni rolę Agenta Firmy Inwestycyjnej administratorem danych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107) przy ul. Próżnej 9. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: iodo.dm@ipopema.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.”

JAKIE SĄ DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pan Adam Warawko, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@muscaricapital.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. korzystania przez Panią/Pana z usług Muscari Capital Sp. z o.o.
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muscari Capital Sp. z o.o. (w szczególności obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 5. prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp.
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 7. monitorowania jakości usług, analiz wewnętrznych oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta
 8. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muscari Capital Sp. z o.o. oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

 • informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić́ te dane
 • informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw
 • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana
 • prawo do sprostowania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

 • prawo do usunięcia danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane
 • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość́ danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych
 • gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
 • gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać́ Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
 • prawo do przenoszenia danych:

ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową

Wykonanie prawa do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa ani wolności innych osób.

e) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: Muscari Capital Sp. z o.o., 00-107 Warszawa, ul. Próżna 9
 2. mailowo na adres: iodo@muscaricapital.pl

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Telefon: (22) 531 03 00

KIEDY MUSCARI CAPITAL SP. Z O.O. JEST UPRAWNIONA DO ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy z Muscari Capital Sp. z o.o. Brak podania danych osobowych niezbędnych uniemożliwi zawarcie umowy.

Nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku zmiany tego stanu rzeczy zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Na podstawie Państwa danych osobowych administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

Do pobrania

Klauzula informacyjna RODO IPOPEMA Securities S.A.
POBIERZ
Klauzula informacyjna RODO Muscari Capital sp. z o.o.
POBIERZ
Klauzula informacyjna RODO Serwisy Społecznościowe Muscari Capital sp. z o.o.
POBIERZ
Klauzula informacyjna RODO Muscari Capital sp. z o.o. - zgoda na kontakt marketingowy poprzez Buylando
POBIERZ